ردیف

عنوان گارگاه/ نحوه برگزاری

( حضوری یا غیر حضوری)

تاریخ برگزاری و ساعت

تعداد کل شرکت گنندگان

مدرس

1

کارگاه جستجوی پیشرفته  جلسه اول

5/12/99

16

اکرم مهراندشت

2

کارگاه جستجوی پیشرفته  جلسه دوم

12/12/99

14

"

3

کارگاه جستجوی پیشرفته  جلسه سوم

19/12/99

11

"

4

وبینار اورژانسهای تب و تشنج اطفال

21/4/1400

87

محسن ملا‌محمدی

مسعود‌حسنوند‌عموزاده

5

وبینار اورژانسهای گوارش اطفال

20/4/1400

78

ابوالفضل ایرانیخواه

حجت اله جعفری

5

وبینار اورژانسهای عفونی اطفال

23/4/1400

95

زهرا موحدی

حسین حیدری

7

وبینار اورژانسهای خون اطفال

24/4/1400

102

سید کمال اسحق حسینی

8

وبینار اورژانسهای قلب اطفال

27/4/1400

98

ابوطالب محمدی

علی اشراقی

محمد‌حسین ارجمند‌نیا

9

وبینار اورژانسهای شایع  اطفال – کودک بدحال

26/4/1400

110

زینب مدرسی

الهام فراست

هانیه حاجیان

ندا حبیبی

10

وبینار اورژانسهای نفرولوژی اطفال

22/4/1400

125

محمد رضا رضوی

محسن اخوان سپهی

11

وبینار اورژانسهای غدد اطفال

28/4/1400

89

جواد شاپوری

بیتا علیمردانی

12

آنافیلاکسی کودکان

30/10/99

85

زینب مدرسی

جواد تفرجی

13

اورژانسهای شایع  اطفال-تنفسی عفونی

4/9/99

99

حسین حیدری

زینب مدرسی

جواد تفرجی

14

تب و تشنج در کودکان

30/9/99

106

محسن ملا‌محمدی

مسعود حسنوند عموزاده

15

کووید 19 در نوزادان و کودکان

22/7/99

108

زهرا موحدی

پروانه صادقی‌مقدم

زینب مدرسی

16

وبینار اورژانسهای  آسم و آلرژی اطفال

29/4/1400

100

زینب مدرسی

جواد تفرجی

الهام فراست

امتیاز