وبینار اورژانسهای غدد اطفال

وبینار اورژانسهای غدد اطفال

وبینار اورژانسهای گوارش اطفال

وبینار اورژانسهای گوارش اطفال

فعالیتهای انجام شده در زمینه کرونا

فعالیتهای انجام شده در زمینه کرونا

وبینار آنافیلاکسی

وبینار آنافیلاکسی

اخبار

اطلاعیه ها و رویدادها

آرشیو
فضای فیزیکی واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان

فضای فیزیکی واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان

فضای فیزیکی واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان

1400/08/30

میز خدمت

کتابخانه الکترونیک

آیین نامه ها

نیاز سنجی

گردش کار تصویب طرح ها

کارگاهها و وبینارها

راهنمای دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی