سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه (س)

سر کار خانم دکتر سیده زینب مدرسی مصلی متخصص اطفال

شماره تماس: 31625224

 

 

فایل ها