در زمینه ثبت بیماریهای زیر با دانشگاههای زیربط مکاتبه انجام شده و بزودی رجیستری آغاز می شود:

1- بیماریهای گوارشی کودکان، چاقی، ویلسون ، بیماریهای گوارشی مادرزادی کودکان؛ مرکز تحقیقات گوارش بیمارستان کودکان مفید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از تاریخ 2 مهر 99 فعال شد.


مسئول رجیستری : دکتر ایرانیخواه  با همکاری دکتر حاجیان


2- فیبروز سیستیک و هپاتیت اتوایمیون: معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مسئول رجیستری :  دکتر جعفری فشارکی با همکاری دکتر حاجیان


3- بروسلوز: معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان

مسئول رجیستری : دکتر حسین حیدری با همکاری دکتر حاجیان

فایل ها