تسهيلات و خدمات


• تصويب و حمايت از طرح‌هاي تحقيقاتي ارائه شده در حداقل زمان ممكن

• تأمين فضاي مناسب جهت برگزاري جلسات هماهنگي طرح‌هاي پژوهشي

• اطلاع‌رساني طرح‌هاي پژوهشي

• امكان جستجوي سريع در اينترنت و همچنين امكان دسترسي به منابع

• كمك در برقراري ارتباط با ساير مراكز پژوهشي و دستگاههاي اجرايي جهت طرح‌هاي مشترك و تامين هزينه‌ها

 

فایل ها