نحوه نگارش تقدیر و تشکر از خدمات ارائه شده در واحد


نویسندگان برخود لازم می­دانند از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه (س) دانشگاه علوم پزشکی قم جهت ویرایش مقاله و .... تقدیر و تشکر نمایند.

The authors would like to acknowledge the Clinical Research Development Center (CRDC) of Qom University of Medical Sciences for editing the manuscript, …

 

فایل ها