قوانین و مقررات دریافت مشاوره

             
به منظور دریافت مشاوره آماری از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت معصومه (س) ارائه موارد زیر الزامی است:
1-پروپوزال اولیه، شامل عنوان تحقیق، نام مجری و همکاران طرح، خلاصه طرح و مقالات مرتبط با موضوع طرح تحقیقاتی جهت تعیین حجم نمونه
2-پروپوزال اصلی و داده های تحقیق در نرم افزار آماری SPSS جهت آنالیز آماری

به منظور دریافت مشاوره مقاله نویسی ارائه موارد زیر الزامی است:
1-نسخه نهایی پروپوزال
2-نسخه نهایی گزارش نهایی طرح

 
با توجه به اهمیت تقدیر و تشکر از واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در ارزشیابی سالیانه وزارت بهداشت، در صورت استفاده محققین از خدمات واحد، آوردن نام واحد در تقدیر و تشکر مقالات، گزارش پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی ضروری است.

 
نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نویسندگان (Affiliation) و تقدیر و تشکر از واحد به جهت خدمات ارائه شده به پیوست می باشد.

 
نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نویسندگان (affiliation)

 واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

Clinical Research Development Center (CRDU), Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

 
نحوه نگارش تقدیر و تشکر از خدمات ارائه شده در واحد

نویسندگان برخود لازم می­دانند از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه (س) دانشگاه علوم پزشکی قم جهت ویرایش مقاله و .... تقدیر و تشکر نمایند.

The authors would like to acknowledge the Clinical Research Development Center (CRDC) of Qom University of Medical Sciences for editing the manuscript,

 

فایل ها