شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مجری


این آئین‌ نامه با هدف  تعیین مشخصات  و شرایط احراز صلاحیت افراد به‌عنوان مجری طرح‌های تحقیقاتی طرف قرارداد و مورد حمایت دانشگاه علوم پزشکی قم تنظیم گردیده است و از زمان ابلاغ، اجرای آن الزامی می‌باشد:

 
ماده 1: اهداف:

1-1- ارتقای کمّی و کیفی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه


1-2- ایجاد انگیزه برای پژوهشگران دانشگاه در اجرای طرح‌های تحقیقاتی


1-3- پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قانونی در اجرای طرح‌های تحقیقاتی


1-4- اجرا و نتیجه‌بخشی به موقع طر‌ح‌های تحقیقاتی مصوّب دانشگاه


ماده 2: شرایط احراز صلاحیت مجری اول طرف قرارداد طرح:

2-1- اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم


2-2- اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه با حداقل مدرک کارشناسی در صورت احراز یکی از دو شرط زیر می توانند به عنوان مجری اول باشند و در غیر اینصورت صرفاً همکار اصلی و یا مجری دوم خواهند بود.

 
الف- سابقه یک طرح پژوهشی خاتمه یافته قبلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت (موارد خاص قابل بررسی می‌باشند) به عنوان مجری دوم یا همکار اصلی و یا یک مقاله چاپ شده‌ اصیل (Original Article) حداقل دارای رتبه علمی- پژوهشی (به عنوان نویسنده‌ اول و یا مسئول).

 
ب- گذراندن کلیه‌ی دوره‌های ضمن خدمت: روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته، جستجو در منابع الکترونیک و پروپوزال نویسی و احراز حداقل 75% از کل امتیاز ضمن خدمت مربوطه. مشروط به آنکه فرد به طور همزمان در طرحی که در حال اجراست و حداقل 50% پیشرفت نموده است به عنوان مجری دوم و یا همکار اصلی فعالیت می‌کند.

 
2-3- دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم با شرط تصویب طرح تحقیقاتی در کمیته‌ تحقیقات دانشجویی و پذیرش مسئولیت اجرای طرح توسط یکی از اعضای هیئت علمی به عنوان مجری دوم و یا همکار اصلی.

 
تبصره: در صورتی که دانشجو مجری طرح تحقیقاتی باشد، ضروری است مدت زمان اجرای طرح کمتر از بازه‌ی زمانی باقیمانده تا زمان فارغ التحصیلی وی باشد. بدیهی است صدور گواهی فارغ‌التحصیلی، منوط به تایید اتمام طرح توسط معاونت تحقیقات و یا اعلام کتبی مجری طرح مبنی بر درخواست تغییر مجری با تایید سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی می‌باشد.

 
ماده 3: شرایط احراز صلاحیت مجری دوم طرف قرارداد طرح:

3-1- اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم


3-2- اعضای غیر هیئت علمی با حداقل مدرک کارشناسی.

 
3-3- دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم برای طرح‌های مصوب کمیته‌ی تحقیقات با رعایت الزامات قید شده در بند 2-3.

 
3-4- پژوهشگران سازمان‌های خارج از دانشگاه با شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد و تایید صلاحیت نامبرده در یکی از شوراهای پژوهشی دانشگاه.

 
تبصره 1: در مقالات منتج از طرح‌هایی که مجری دوم آن‌ها خارج از دانشگاه ‌می‌باشد، تعلق سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قم برای نویسنده‌ی اول و یا مسئول الزامی است.

 
ماده 4: سقف مجاز تعداد طرح‌های تحقیقاتی مجریان طرح‌ها:

4-1- هر یک از مجریان طرح‌های تحقیقاتی در صورتی که عضو هیئت علمی باشند می‌توانند بطور همزمان حداکثر در 3 طرح بعنوان مجری اول و در 3 طرح بعنوان مجری دوم و در صورتی که دانشجو باشند می‌توانند در 1 طرح بعنوان مجری اول و در 2 طرح بعنوان مجری دوم نسبت به عقد قرارداد با دانشگاه اقدام نمایند. این سقف مشمول طرح‌هایی که مجری با خارج از دانشگاه عقد قرارداد نموده است و یا هزینه‌ی طرح از خارج از دانشگاه تأمین شده است نمی‌گردد.

 
تبصره 1: طرح‌های مربوط به گرنت‌های پژوهشی جزء سقف تعداد قرارداد‌های مجاز برای یک پژوهشگر محسوب نخواهد شد.

تبصره 2: جهت ارتقاء فعالیت‌های کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی و ترغیب اعضای هیئت علمی به همکاری با کمیته، هر دو طرح مصوب اعضای هیئت علمی در کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی به عنوان یک طرح طرف قرارداد با دانشگاه محسوب می‌گردد.

تبصره 3: هر دو طرح مصوب حاصل از پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی بعنوان یک طرح محسوب می‌گردد.

 

فایل ها