سقف تصویب طرحسطح مبالغ تفویض اختیار به میزان شرح داده شده در ذیل است:

 - دانشکده‌ها، مرکز تحقیقات سلامت و دین، واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکز پژوهش در آموزش، شورای توسعه فناوری سلامت: 30،000،000 ریال

 

فایل ها