حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی


معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی


احتراماً در خصوص واحدهای توسعه تحقیقات بالینی به استحضار میرسد با عنایت به اینکه از سال 1391 در نظر است ارزیابی عملکرد این واحدها به صورت مستند انجام گیرد، کلیه مقالات و گزارش پایانی طرحها و پایان نامه هایی که از مشاوره های واحد بهره مند می شوند لازم است در قسمت تقدیر و تشکر از خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان مربوطه تقدیر و قدردانی نمایند.
لذا خواهشمند است به صورت مقتضی به اطلاع کلیه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان های تابعه دانشگاه اطلاع رسانی گردد تا جهت مستندسازی فعالیت های انجام یافته در واحدها اقدامات مقتضی صورت گیرد. توفیقات جنابعالی را از ایزد یکتا مسئلت می نمایم.

 

دکتر مصطفی قانعی

معاونت تحقیقات و فناوری

 

متن نامه شماره 506/د/700 معاونت تحقیقات و فناوری

 

با توجه به اهمیت تقدیر و تشکر از واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در ارزشیابی سالیانه وزارت بهداشت، در صورت استفاده محققین از خدمات واحد، آوردن نام واحد در تقدیر و تشکر مقالات، گزارش پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی ضروری است.

 

نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نویسندگان (Affiliation) و تقدیر و تشکر از واحد به جهت خدمات ارائه شده به پیوست می باشد.
 

 نحوه نگارش نام واحد در انتساب سازمانی نویسندگان (affiliation)

واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

Clinical Research Development Center (CRDU), Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

 

فایل ها