توسعه پژوهش های ملی و کاربردی با تأکید بر پژوهش‌های بالینی در زمینه بیماریهای کودکان

حمایت همه جانبه از پژوهشگران و محققین علوم بالینی در زمینه بیماریهای کودکان

توانمندسازی پژوهشگران در امور پژوهش

توسعه زیربنای ارتباطی و توسعه همکاری‌های با مراکز پژوهشی کشور از قبیل : طرحهای مشترک بین دانشگاهی و ثبت بیماریها

http://oldpediatriccrdc.muq.ac.ir/uploads/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_98_134633.pdf