بازه زمانی ارائه درخواست‌های پژوهشگران

             
بازه زمانی قابل قبول جهت ارائه درخواست‌های پژوهشگران

 

نوع درخواست

 

زمان مورد قبول جهت صدور درخواست

 

 

تغییر مجری اول و یا دوم طرح تحقیقاتی

 

تا پایان یک سوم مدت قرارداد

 

اضافه نمودن مجری دوم

 

تا پایان یک سوم مدت قرارداد

 

 

حذف و یا اضافه نمودن همکار

 

تا پایان نصف مدت قرارداد

 

 

تمدید مدت زمان قرارداد

 

تا پیش از خاتمه قرارداد

 

 

افزایش مبلغ قرارداد

 

تا پیش از خاتمه قرارداد

 

 

 

 

فایل ها