سرپرست واحد

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه (س)

جناب آقای دکتر جواد شاپوری فوق تخصص غدد اطفال