ازده زمانی قابل قبول جهت ارائه درخواست‌های پژوهشگران

 

 


بازده زماني ارائه درخواست‌هاي پژوهشگران

             
بازده زماني قابل قبول جهت ارائه درخواست‌هاي پژوهشگران

 

نوع درخواست

 

زمان مورد قبول جهت صدور درخواست

 

 

تغيير مجري اول و يا دوم طرح تحقيقاتي

 

تا پايان يک سوم مدت قرارداد

 

اضافه نمودن مجري دوم

 

تا پايان يک سوم مدت قرارداد

 

 

حذف و يا اضافه نمودن همکار

 

تا پايان نصف مدت قرارداد

 

 

تمديد مدت زمان قرارداد

 

تا پيش از خاتمه قرارداد

 

 

افزايش مبلغ قرارداد

 

تا پيش از خاتمه قرارداد