سقف مجاز تعداد طرح‌های مجریان

 


سقف مجاز تعداد طرح‌هاي مجريان


پيرو ماده 4 آيين‌نامه شرايط و ضوابط احراز صلاحيت عنوان مجري/مجريان طرح‌هاي تحقيقاتي مبني بر  سقف مجاز تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي مجريان (مصوب بند 33 صورتجلسه 178 شوراي پژوهشي مرکزي دانشگاه، مورخ 6/8/93)، اعضاي هيئت علمي دانشگاه که بعنوان پژوهشگر برتر در سطوح استاني و دانشگاهي (طي 3 سال اخير) انتخاب و معرفي شده‌اند، مجاز خواهند بود در 5 طرح بعنوان مجري اول و در 5 طرح نيز بعنوان مجري دوم بطور همزمان فعاليت نمايند.