نحوه نگارش تقدير و تشکر از خدمات ارائه شده در واحد

 


نحوه نگارش تقدير و تشکر از خدمات ارائه شده در واحد


نويسندگان برخود لازم می­دانند از واحد توسعه تحقيقات بالينی مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه (س) دانشگاه علوم پزشکی قم جهت ویرایش مقاله و .... تقدير و تشکر نمايند.

The authors would like to acknowledge the Clinical Research Development Center (CRDC) of Qom University of Medical Sciences for editing the manuscript, …