سیاست ها و برنامه های استراتژیک

 


سياست ها و برنامه هاي استراتژيک


• توسعه پژوهش‌هاي ملي و كاربردي با تأكيد بر پژوهش‌هاي باليني

• حمايت همه جانبه از پژوهشگران و محققين علوم باليني

• توانمندسازي پژوهشگران در امور پژوهش

• توسعه زيربناي ارتباطي و توسعه همكاري‌هاي في ما بين مراكز پژوهشي كشور